Rättviks marknad

Rättviks Marknads Historia 1891-1924
– Så började det

Författare Perhåkan Forss, utdrag från https://rattviksmarknad.nu/historik 

Kommunalstämmobeslut
Vid kommunalstämman den 18:e oktober 1891 beslöt man att hos Kunglig Befallningshavande i Falun anhålla om att första helgfria lördag varje månad måtte utsättas att i Rättvik hållas som Torgdag mellan Tingshusplatsen och Enåbron så att köpare och säljare så mycket bättre kunde finna varandra. Tillståndet utfärdades under förutsättning att Karlsviks Gästgiveri och

911

Brännvinsmagasinet i Lerdal dock höll stängt från klockan tolv dagen innan och över torgdagen.

Det visade sig snart att arrangemanget med månadstorgdagar inte var alltför lyckat, vilket också kommunalnämndens ordförande Elias Hans Olsson framförde vid ett sammanträde i december 1893. Han ansåg dem vara helt fördärvliga ur både ekonomisk och moralisk synpunkt. För det första infann sig till dessa torgdagar uppställare av kasperteatrar, skjutbanor och dylikt, varigenom de uppeggade folkets dåliga lidelser, plockade till sig de lättsinnigas pengar och verkade demoraliserande, i synnerhet på ungdomen som var de vanligaste besökarna. Inte nog med att dessa ockrare fanns på torgdagarna, de fanns där långt före och efter, ibland till och med ifrån den ena torgdagen till den andra och föranledde därigenom de närboende såväl som kommunalnämnden inte så lite obehag. Dessutom menade Elias Hans att många dyrbara dagsverken förslösades på dessa torgdagar av både mans- kvinns- och hästkrafter, vilka hade kunnat komma till nytta på betydligt bättre sätt än vad som var fallet,

– för den som varit med på en sådan dag och sett hvad som af de talrika besökarna blifvit uträttadt, sett dem sedan om aftonen i stora skaror dragit hem åt skilda håll och något reflekterat över förhållandet, måste ovillkorligen den tanken framstå, att det för nästan samtliga utaf dessa varit en illa använd dag, nästan alla hafva onödigtvis uppoffrat ett dagsverke, många äfven med häst och en stor del hafva dessutom lidit skada både till kassa och moral, hvarom stojet, skränet och den raglande gången i förening med ett och annat ofog nogsamt bära vittne.

Det började alltså med månadstorgdagar, men de dåliga erfarenheterna av dessa gjorde att man beslutade sig för att sänka frekvensen till två gånger årligen, i början av maj och oktober…

Updated on 29 september, 2022

Var informationen den du letade efter?

Du kanske också är intresserad av

TIPSA OSS!
Rättvik har många fantastiska platser att besöka och aktiviteter att göra. Vi tar gärna emot tips och idéer på platser som kan vara med i vår guide till besökaren.
Till vår tipsa-oss-sida